# پیامک_ها_و_سخنان_دکتر_علی_شریعتی_بر_روی_موبایل_(جا